top of page
mini6.jpg

e-ISSN: 2757-606X  | June 2023  | Issue 6

Aldatıcı Taklitçi Şiir Bağlamında Büyünün Mekaniği

The Mechanics of Sorcery in the Context of Deceptive-Imitative Poetry

İhsan GÜRSOY / 1-17

 

Dindarlığın Gösterişçi Tüketim, Savurgan Tüketim ve Dini Öncelikli Tüketim Davranışına Etkileri Üzerine Nicel Bir Araştırma

A Quantitative Study on the Effects of Religiosity on Conspicuous Consumption, Extravagant Consumption and Religious Priority Consumption Behavior

Hatice TEMİRAK YÜZBAŞI & Ali AYTEN / 19-31

 

Mütevâtirin Tanımı ve Örnekleri Üzerine Bazı Tenkidler

The Some Criticisms on the Definition of Mutawātir and on the It's Examples

Üzeyir DURMUŞ / 33-47

 

Ruh ve Beden İlişkisinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri: Ebû Zeyd El-Belhî ve Ebû Bekir Er-Râzî Örneği

The Impact of the Relationship Between Soul and Body On Human Health: The Example of Abu Zayd Al-Balkhi and Abu Bakr Al-Rhazi

Özge AKGÜN & Selahattin AKTİ / 49-66

 

Geç Dönem Osmanlı Düşüncesinde Ahlâkın Anlamı

The Meaning of Morality in Late Ottoman Thought

Yusuf İzzettin AKTAŞ / 67-89

bottom of page