top of page
mini8.jpg

e-ISSN: 2757-606X  | June 2024  | Issue 8

Issue 8

Issue 8

Yedi Harfin ve Vahyin Mahiyetiyle İlgili Bir Değerlendirme

An Evaluation on the Nature of the Seven Letters

Yusuf KALEMLİ / 1-14

 

İslâmiyet Öncesi Türk-Arap İlişkileri

Pre-Islamıc Turkish-Arab Relations

Yunus AKYÜREK / 15-27

 

İbn Zencûye’nin Kitâbü’l-Emvâl’i Çerçevesinde Kamu Maliyesine Dair Görüşleri

Ibn Zanjūya’s Views on Public Finance within the Framework of Kitāb al-Amwāl

Serkan AĞA / 29-43

 

Manevi Destek Modeli ESMADEM’in Tanrı Tasavvuru, Dini Başa Çıkma ve Psikolojik Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkisi

The Effect of the Spiritual Support Model ASSUM on the Concept of God, Religious Coping, and Psychological Health Indicators

Ayşe Nur ÖZKAN & Ali Ulvi MEHMEDOĞLU / 45-70

 

Hegemonik Erkek Algısı Ölçeği’nin (HEAÖ) Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Development of The Hegemonic Male Perception Scale (HMPS): Reliability and Validity Study

Gülşan ARVAS OYMAK & Gülüşan GÖCEN / 71-89

 

Ebû Dâvud’un Sünen’ine Kaynaklığı Bakımından Mâlik’in Rivâyetleri

Mālik’s Narrations in Terms of the Source to Abū Dāvūd’s Sunan

Üzeyir DURMUŞ / 91-109

 

TRANSLATION

Siyer-i Nebî İlmi Ortaya Çıkışı, Önemi, İlimler Arasındaki Yeri, Başlıca Kaynakları

Muhammed Kamel KARABELLİ, Çev. Yunus AKYÜREK / 111-129

bottom of page