top of page
mini5.jpg

e-ISSN: 2757-606X  | December 2022  | Issue 5

Discursive Construction At Work: Representation of Masculinity in Women’s Magazines of 1980s

Merve Betül ÜÇER / 1-14

 

Sufische Hermeneutik und ihre Kritik am Deutungsverständnis der Kalām-Gelehrten

Sufi Hermeneutics and Their Critique of the Kalām Scholars' Understanding of Interpretation 

Cumali KÖSEN / 15-36

 

Engelli Ebeveynlerinde Dini Başa Çıkma, Çocuğunu Kabul-Red ve Ruh Sağlığı İlişkisi

The Relationship of Religious Cope Acceptance Rejection And Mental Health in Parents with Disabilities

Hafize ALBAYRAK & Ali Ulvi MEHMEDOĞLU / 37-66

 

An Evaluation of Asad b. al-Furāt's al-Asadiyya

Mansur KOÇİNKAĞ/ 67-81

 

Sağlık Kurumlarında Manevi Danışmanlık Hizmetleri

Spiritual Counseling Services in Health Institutions

Nihâl İŞBİLEN / 83-102

 

Bir Rasyonel Bilgi Eleştirisi Olarak İbn Arabî’nin Fahreddin er-Râzî’ye Mektubu

Ibn ʿArabī’s Letter to Fakhr al-Dīn al-Rāzī as a Critique of Rational Knowledge

Selahattin AKTİ / 103-119

 

Mihne Sonrasında Ehl-i Hadîs Muhitinde Fıkıh: Ebû Bekir El-Hallâl, İbn Huzeyme ve İbnü’l-Münzir

Fiqh in the Neighborhood of Ahl al-Ḥadīt̲h̲ after the Mı̇hna: Abū Bakr al-K̲h̲allāl, Ibn K̲h̲uzayma and Ibn al-Mund̲h̲ir

Halil EFE / 121-142

 

Max Weber’de Otorite Tipleri

Types of Authority in Max Weber

Muhammed M. YÜKSEL / 143-158

                                                                                                                                      

Kentlileşme Sürecinde Değişen Düğün Merasimleri ve Toplumsal Yansımaları Üzerine Bir Alan Araştırması

A Field Study on Changes in Wedding Ceremonies and Their Social Reflections in the Urbanization Process

Muhammet Talha SAĞLAM / 159-174

 

Hanbelî Usûl Düşüncesinde İstishâbü’l-Hâl Delili

Istiṣḥāb al-ḥāl (Presumption of Continuity) in Ḥanbalī Jurisprudence

Halil EFE / 175-201

bottom of page