top of page
mini8.jpg

e-ISSN: 2757-606X | Period: Semiannually (June, December) | First Broadcast: 2020 | Open Access

Theosophia is an international, open access, peer-reviewed journal published semiannually (June, December) in Turkish, English, German and Arabic languages. The publication of an article depends on the approval of the reviewers. In Theosophia, research articles, translations and book reviews are published, focusing on religion in the field of philosophy, theology, social sciences and humanities.

 

The citation format used by Theosophia is ISNAD Citation System 2. Theosophia maintains a fast, accessible and author-centered editorial policy.

Indexing & Abstracting: Index Copernicus, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), SSRN (Social Science Research Network), OpenAire, Asos Index, idealonline, PhilArchive, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ISAM Theology Articles VT.

Issues

Yedi Harfin ve Vahyin Mahiyetiyle İlgili Bir Değerlendirme

An Evaluation on the Nature of the Seven Letters

Yusuf KALEMLİ / 1-14

 

İslâmiyet Öncesi Türk-Arap İlişkileri

Pre-Islamıc Turkish-Arab Relations

Yunus AKYÜREK / 15-27

 

İbn Zencûye’nin Kitâbü’l-Emvâl’i Çerçevesinde Kamu Maliyesine Dair Görüşleri

Ibn Zanjūya’s Views on Public Finance within the Framework of Kitāb al-Amwāl

Serkan AĞA / 29-43

 

Manevi Destek Modeli ESMADEM’in Tanrı Tasavvuru, Dini Başa Çıkma ve Psikolojik Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkisi

The Effect of the Spiritual Support Model ASSUM on the Concept of God, Religious Coping, and Psychological Health Indicators

Ayşe Nur ÖZKAN & Ali Ulvi MEHMEDOĞLU / 45-70

 

Hegemonik Erkek Algısı Ölçeği’nin (HEAÖ) Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Development of The Hegemonic Male Perception Scale (HMPS): Reliability and Validity Study

Gülşan ARVAS OYMAK & Gülüşan GÖCEN / 71-89

 

Ebû Dâvud’un Sünen’ine Kaynaklığı Bakımından Mâlik’in Rivâyetleri

Mālik’s Narrations in Terms of the Source to Abū Dāvūd’s Sunan

Üzeyir DURMUŞ / 91-109

 

TRANSLATION

Siyer-i Nebî İlmi Ortaya Çıkışı, Önemi, İlimler Arasındaki Yeri, Başlıca Kaynakları

Muhammed Kamel KARABELLİ, Çev. Yunus AKYÜREK / 111-129

Ana Sayfa/Home: Hoş Geldiniz

Contact Us

Corresponding Adress

Dr. Kenan SEVINC, Editor in Chief,

Canakkale Onsekiz Mart University Faculty of Theology,

17100 Canakkale, TURKEY

Telephone: +90 286-2180018 (29025)

E-Mail: kssevinc@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter

Thanks for your message...

Ana Sayfa/Home: İletişim
bottom of page